Přepravní podmínky dopravce STREN TECH, s.r.o.

Smluvní přepravní podmínky platné pro osobní dopravu provozované společností Stren Tech, s.r.o., IČO: 063 22 531, Studentská 6202/17, Poruba, 708 00 Ostrava, spisová značka: C 71350 vedená u Krajského soudu v Ostravě, vydané podle zákona č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě a vyhlášky č. 175/2000 Sb. přepravní řád pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu.

Tyto smluvní a přepravní podmínky platí od 16.7.2021 ve všech dopravních prostředcích dopravce Stren Tech, s.r.o., IČO: 063 22 531, Studentská 6202/17, Poruba, 708 00 Ostrava, spisová značka: C 71350 vedená u Krajského soudu v Ostravě (dále jen “dopravce”) zajišťujících dopravu osob dle platné licence.

I. Vztahy mezi cestujícím a dopravcem

Řidič vozidla nebo jiná osoba pověřená dopravcem a vybavená kontrolním odznakem nebo průkazem dopravce (dále jen pověřená osoba) je oprávněna dávat cestujícím pokyny a příkazy k zajištění jejich bezpečnosti a plynulosti dopravy nebo bezpečnosti ostatních cestujících.

1. Pověřená osoba je oprávněna:

 • a) Vyloučit z přepravy cestujícího, který se na výzvu pověřené osoby neprokáže platným jízdním dokladem a nesplní povinnosti zaplatit jízdné a přirážku; vyloučit z přepravy cestujícího nebo uložit cestujícímu zaplatit přirážku, pokud přes upozornění nedodržuje přepravní podmínky, pokyny a příkazy pověřené osoby, znečišťuje vozidlo nebo pokud svým chováním ruší klidnou přepravu cestujících nebo ostatní cestující jinak obtěžuje. Vyloučením z přepravy nesmí být ohrožena bezpečnost a zdraví cestujícího.
 • b) Nepřipustit k přepravě nebo vyloučit z přepravy zavazadlo cestujícího nebo zvíře s ním přepravované, pokud jsou překážkou bezpečné a pohodlné přepravy cestujících nebo ohrožují zdraví cestujících nebo pokud jejich přepravu neumožňují přepravní podmínky, zejména obsaditelnost vozidla.
 • c) Uložit cestujícímu, který se neprokázal platným jízdním dokladem, zaplatit přirážku nebo vyžadovat od cestujícího osobní údaje potřebné na vymáhání přirážky.

2. Povinností řidiče vozidla při obsluze zastávky na znamení

a) Zastavení vozidla v zastávkách „Na znamení“ vždy nachází-li se v jejím prostoru viditelně jedna nebo více osob a zároveň musí zastavit, pokud již v zastávce zastavil jiný autobus nebo trolejbus a cestující by mohl být přehlédnut.

b) Zastavení vozidla v zastávkách „Na znamení“ vždy, pokud cestující včas signalizuje přání zastavit vozidlo jedním dlouhým stisknutím tlačítka „STOP“, nebo stisknutím „Předvolby otevírání dveří“, nebo požádá-li cestující řidiče o zastavení na zastávce.

3. Cestující je povinen:

 • a) Dbát pokynů a příkazů pověřené osoby, které směřují na zajištění bezpečnosti a plynulosti dopravy, jeho bezpečnosti nebo bezpečnosti ostatních cestujících.
 • b) Na výzvu pověřené osoby se prokázat platným jízdním dokladem, neprokáže-li se platným jízdním dokladem, zaplatit přirážku nebo se prokázat osobními údaji potřebnými na vymáhání zaplacení přirážky.
 • c) Na výzvu pověřené osoby zaplatit přirážku za nedodržení přepravního řádu nebo pokynů a příkazů osoby nebo za znečištění vozidla nebo za rušení klidné přepravy cestujících nebo jiné obtěžování cestujících.
 • d) Přispívat k plynulému odbavení včasným připravením vhodných platidel úměrných výši jízdného (maximálně 5-ti násobek ceny jízdného).
 • e) Neprodleně nahlásit řidiči škodu způsobenou přepravou, na pozdější uplatněné reklamace nebude brán zřetel.
 • f) V zastávce „Na znamení“ zaujmout takové místo v jejím prostoru, aby mohl být řidičem včas spatřen.
 • g) Před zastávkou „Na znamení“, včas signalizovat řidiči přání zastavit vozidlo stisknutím tlačítka „Znamení k řidiči“, jedním dlouhým stisknutím tlačítka „STOP“, nebo stisknutím „Předvolby otevírání dveří“ nebo ústním sdělením řidiči.

4. Přirážka je stanovena na částku 1500 Kč s tím, že:

 • a) při úhradě přirážky ihned ve vozidle nebo do sedmi kalendářních dnů v našem sídle se tato částka snižuje na 700 Kč.
 • b) Nemá-li cestující při kontrole platný jízdní doklad za zavazadlo, případně psa, je povinen zaplatit odpovídající jízdné a přirážku 100 Kč.
 • c) při vymáhání soudní cestou se přirážka 1500 Kč nemění.

II. Přepravní podmínky

Tyto podmínky platí pro přepravu osob, jejich zavazadel, věcí a zvířat s nimi přepravovaných.

1. Vznik přepravní smlouvy:

Přepravní smlouva vzniká:

 • způsoby, které jsou stanovené v našich obchodních podmínkách Svážka.cz (zejm. modul Děti, Festivaly - dále jen “VOP”) a v případě, že se z povahy věci neaplikují podmínky VOP, užijí se některá z pravidel pro uzavření přepravní smlouvy podle bodu a) až c).
 • a) Nastoupením do vozidla, pokud cestující toto vozidlo neopustí před zahájením jízdy.
 • b) Zakoupením jízdenky pro určitý spoj nebo pro určité časové období před uskutečněním přepravy nebo jednotlivých přeprav.
 • c) Přepravní smlouvou se dopravce zavazuje cestujícímu, který za stanovené jízdné použije své provozované vozidlo, realizovat jeho přepravu (nebo přepravy) řádně a včas. Cestující se přepravní smlouvou zavazuje, že při přepravě bude dodržovat přepravní podmínky a zaplatí jízdné dle podmínek stanovených ve VOP.

2. Způsob placení jízdného:

Placení jízdného probíhá způsoby, které jsou stanovené v našich VOP a v případě, že se z povahy věci neaplikují podmínky VOP, užijí se pravidla podle tohoto článku.

Jízdné za přepravu platí cestující před zahájením jízdy. Dopravce zajistí, aby cestujícímu, který zaplatil jízdné, byla vydána jízdenka.

3. Platný jízdní doklad a způsob placení jízdného:

a) Platným jízdním dokladem se rozumí:

 • Jízdenka ve formě unikátní identifikace vygenerované aplikací Svážka.cz nebo potvrzení o jízdě vztahující se ke cestujícímu vygenerované aplikací Svážka.cz v jakékoliv podobě. Na výzvu řidiče předloží cestující doklad, který umožní jeho úspěšné ztotožnění s generovaným záznamem aplikací Svážka.cz.

b) Úhrada jízdného:

 • úhrada jízdného je zvlášť řešena ve VOP, v případě, že jí není možné aplikovat, užijí se podmínky uvedené v dalších odstavcích;
 • v případě hotovostní platby u řidiče, cestující nahlásí druh jízdného, cílovou zastávku a následovně uhradí řidiči jízdné a obdrží jízdenku;
 • v případě bezhotovostní platby jízdného při použití čipové karty jako „elektronické peněženky“ nebo platební karty, postupuje cestující stejně jako při hotovostní platbě s tím, že jízdné bude odečteno z karty po přiložení ke snímači současně s vytištěním jízdenky;

4. Posuzování platnosti jízdních dokladů:

1) Jízdní doklad je neplatný, jestliže cestující nedodržel podmínky pro jeho použití stanovené ve VOP a v těchto přepravních podmínkách.

2) Jízdní doklad, který opravňuje k přepravě jen ve spojení s jiným dokladem, je neplatný, jestliže se cestující tímto jiným dokladem neprokáže.

5. Vrácení jízdného:

Cestující má právo na vrácení jízdného pouze z důvodů uvedených v bodě 10.

Cestující, který byl vyloučen z přepravy nemá nárok na vrácení jízdného.

6. Povinnosti cestujícího:

Cestující při přepravě je povinen dbát pokynů dopravce. Cestující může nastoupit do vozidla nebo z něj vystoupit jen v místě počátečním a koncovém bodě cesty. Cestující musí pro výstup použít dveře podle jejich označení (je-li aplikovatelné). Cestující je povinen držet se za jízdy a sednout si, je-li v dopravním prostředku volné místo k sezení. Dohled nad dětmi a jejich bezpečnosti náleží osobám, které je doprovázejí (je-li aplikovatelné).

Cestujícímu není dovoleno:

a) mluvit za jízdy na řidiče;

b) nastupovat do vozidla prohlášeného za obsazené;

c) zdržovat se v prostoru vyhrazeného pro řidiče a v prostoru, který znemožňuje řidiči bezpečný výhled z vozidla;

d) kouřit ve vozidle, chovat se hlučně, provozovat hudbu a zpěv;

e) znečišťovat nebo poškozovat vozidlo;

f) používat hlasitě rozhlasový přijímač nebo jiné reprodukční zařízení;

g) konzumovat potraviny.

7. Vyloučení osob z přepravy:

Dopravce je oprávněn vyloučit z přepravy:

 • osoby pod vlivem alkoholu, drog nebo jiných omamných látek a osoby, které pro mimořádné znečištění oděvů nebo obuvi nebo z jiných důvodů (např. výtržnictví) mohou být spolucestujícím na obtíž;
 • osoby bez platného jízdního dokladu;
 • osoby, které ohrožují bezpečnost provozu, svou vlastní bezpečnost nebo bezpečnost ostatních cestujících a dále může být cestující vyloučen dle vyhlášky č. 175/2000 Sb. § 15 písm. a) až r);
 • osoby, které přes upozornění pověřené osoby dopravce porušují ustanovení smluvních přepravních podmínek;
 • osoby s kolečkovými bruslemi na nohou;
 • děti do 6 let bez doprovodu cestujícího staršího 10 let.

8. Práva cestujícího při neprovedení přepravy:

Jestliže v osobní dopravě nebyla z důvodů, které nejsou na straně cestujícího, přeprava cestujícího provedena nebo nebyla dokončena započatá přeprava cestujícího, má cestující s platnou jízdenkou právo na vrácení jízdného za neprojetý úsek cesty, jde-li o cestujícího s jízdenkou pro jednotlivou jízdu. Pokud cestující z důvodu neprovedení přepravy použije jiného prostředku dopravy např. osobní auto, taxi apod., nemá právo na náhradu škody.

9. Přeprava dětí:

a) Přeprava dětí do 12 let na sedačce u nástupních dveří není z bezpečnostních důvodů povolena.

b) Přeprava dětí do 6 let bez doprovodu cestujícího staršího 10 let není dovolena. Děti starší 6 let až do dovršení 15 let se přepravují a při zakoupení jízd (dle modulu Děti podle VOP) zákonný zástupce koupí takovýchto jízd pro své dítě souhlasí s jeho přepravou pro všechny zakoupené jízdy i bez jeho doprovodu. Věk dítěte je možno prokázat i platným cestovním pasem nebo občanským průkazem dítěte.

10. Přeprava zavazadel:

 • a) cestující má právo vzít s sebou do vozidla zavazadla, která vzhledem k jejich rozměru, délce nebo hmotnosti lze rychle a bez obtíží naložit a umístit ve vozidle nebo v prostoru pro zavazadla, a to za předpokladu, že tato zavazadla neohrožují bezpečnost přepravy a nejedná se o věci vyloučené z přepravy podle odstavce d);
 • b) o tom, zda bude zavazadlo připuštěno k přepravě a na kterém místě ve vozidle bude umístěno, rozhoduje řidič nebo jiná pověřená osoba dopravce;
 • c) zjistí-li řidič, že cestující má s sebou zavazadlo, věc nebo živé zvíře, které nebylo připuštěno k přepravě podle odst. b), je oprávněn vyloučit cestujícího z přepravy;
 • d) je zakázáno přepravovat věci, které ohrožují bezpečnost a zdraví přepravovaných osob, nebo jsou překážkou přepravy;
 • e) zavazadlo se přepravuje zároveň s cestujícím a pod jeho dohledem jako ruční zavazadlo, spoluzavazadlo nebo odděleně jako cestovní zavazadlo;
 • f) za oddělenou přepravu se považuje přeprava zavazadla uloženého na místě určeném dopravcem mimo prostor určený pro přepravu cestujících nebo v tomto prostoru, avšak na takovém místě, že cestující nemá možnost na své zavazadlo dohlížet. Horní mez ceny cestovního zavazadla, které je možné přijmout k přepravě je stanovena na 1000 Kč;
 • g) ruční zavazadlo nebo spoluzavazadlo je cestující povinen umístit tak, aby neobtěžovalo ostatní cestující a nebránilo k přístupu k provozním zařízením. Vyžaduje-li to bezpečnost, musí cestující uložit zavazadlo podle pokynů řidiče.
 • h) přeprava objemnějších zavazadel, kočárků a kol je možná pouze po předchozí domluvě s platformou Svážka.cz prostřednictím jejích komunikačních kanálů.
 • i) cestující s kočárkem může nastoupit a vystoupit pouze s vědomím řidiče, a to jen určenými dveřmi. Výstup z vozidla cestující hlásí řidiči tak, že dvakrát krátce zazvoní. Cestující si zabezpečí pomoc při nástupu a výstupu sám. Ve vozidle smí být přepravovány dětské kočárky, pokud to provozní poměry umožňují.

Z přepravy jsou vyloučené:

 • a) nebezpečné předměty, zejména věci nezabalené nebo nechráněné, které mohou cestující zranit nebo znečistit;
 • b) věci zapáchající, leptavé, výbušné, lehko zápalné a radioaktivní;
 • c) nabité střelné zbraně, s výjimkou střelných zbraní, které při sobě mají oprávněné osoby;
 • d) ocelové láhve s kapalným topným plynem pro domácnost;
 • e) nádoby s naftou;
 • f) předměty, jejichž celková hmotnost přesahuje 50 kg nebo jejichž rozměry jsou větší než 50x60x80 cm, dále předměty ve tvaru desky větších rozměrů než 60x80 cm a předměty delší než 100 cm při průměru větším než 20 cm.

11. Podmínky pro přepravu zvířat:

Jako zavazadlo může cestující vzít s sebou do vozidla drobná domácí zvířata a jiná zvířata, pokud tomu nebrání zvláštní předpisy, jsou-li ve zcela uzavřených schránách s nepropustným dnem o rozměrech do 30x40x60 cm, a není-li jejich přeprava na obtíž cestujícím (např. zapáchají-li).

12. Závěrečná ustanovení:

Pokud není stanoveno jinak, aplikují se vedle těchto přepravních podmínek rovněž VOP.